Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap

(Omdirigert frå BKK)
Opplysningar
Namn: BKK AS
Skipa: 1920
Omsetning: 3 291 000 000 kroner
Montert effekt: 1665 MW
Årsproduksjon: 6608 GWh
Administrerande direktør: Atle Neteland
Hovudkontor: Bergen
Største eigarar: Statkraft (49,90 %), Bergen (37,75 %), Askøy (2,48 %)

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) er det største kraftlagetVestlandet, og det femte største kraftlaget i Noreg. Kraftlaget driv produksjon, overføring og sal av elektrisk kraft. I tillegg har verksemda dei siste åra satsa på nye tenester som telefoni og breiband. BKK hadde i 2005 ei omsetning på 3,29 milliardar kroner, og eit overskot på 1,44 milliardar kroner. Administrerande direktør er Atle Neteland.

SogeEndra

BKK vart skipa 2. juni 1920, etter nokre års strid mellom landkommunane og Bergen om vassdragsrettane til Bergsdalsvassdraget. Den første utbygginga BKK gjennomførte, var utbygginga av nettopp dette vassdraget, som vart økonomisk mogleg gjennom eit svært heldig dollarlån - der kraftlaget tente gode pengar på stigande kronekurs.

VassdragEndra

BKK har kraftverk og eigarinteresser i følgjande vassdrag.

SamnangervassdragetEndra

I Samnanger kommune, Hordaland. Opphavleg utbygd av Bergen Lysverker (oppkjøpt av BKK i 1996).

BergsdalsvassdragetEndra

I Vaksdal og Voss kommunar, Hordaland.

Matre- og HaugsdalsvassdragetEndra

I Masfjorden kommune, Hordaland og Høyanger kommune, Sogn og Fjordane.

Eksingedals- og TeigdalsvassdragetEndra

I Voss, Vaksdal og Modalen kommunar, Hordaland og Vik kommune, Sogn og Fjordane.

ModalsvassdragetEndra

I Modalen kommune, Hordaland, Vik kommune og Høyanger kommune, Sogn og Fjordane.

Andre vassdragEndra

I tillegg kjem mindre kraftverk og vassdrag, samt andre kraftverk der BKK berre har eigarinteresser, mellom anna Sima kraftverk i Eidfjord kommune.

Samla årsproduksjon for BKK var i 2005 6500 GWh.

EigararEndra

BKK er eigd av kommunar og fylkeskommunar i Hordaland. Statkraft har dei siste åra kjøpt seg opp ved å kjøpe aksjar frå mellom anna Os kommune.

BakgrunnsstoffEndra