Byar i Kasakhstan

Wikimedia-listeartikkel

Dette er ei liste over byar i Kaskahstan.

Byar i Kasakhstan
Rangering Namn Innbyggjarar Oblast
Norsk namn Kasakhisk namn Folketeljing 1979 Folketeljing 1989 Folketeljing 1999 Estimat 2006
1. Almaty Алматы 956 800 1 071 927 1 129 356 1 216 378 Almaty by
2. Tsjimkent Шымкент 321 535 380 091 390 200 417 424 Sør-Kasakhstan oblast
3. Karaganda Қарағанды 571 877 507 318 436 864 409 151 Karagandy oblast
4. Taraz Тараз 263 793 303 961 330 125 362 589 Zjambyl oblast
5. Astana Астана 233 638 276 003 311 158 351 343 Astana by
6. Pavlodar Павлодар 272 895 329 681 320 400 329 756 Pavlodar oblast
7. Ust-Kamenogorsk Өскемен 274 287 322 221 310 950 319 854 Aust-Kasakhstan oblast
8. Semipalatinsk Семей 282 574 317 112 292 500 292 283 Aust-Kasakhstan oblast
9. Aktobe Ақтөбе 190 300 252 978 253 088 263 762 Aktobe oblast
10. Uralsk Орал 167.352 199.522 212.900 232.899 Vest-Kasakhstan oblast
11. Kostanaj Қостанай 164 500 223 558 221 429 231 149 Kostanaj oblast
12. Petropavlovsk Петропавл 206 559 239 606 216 300 197 981 Nord-Kasakhstan oblast
13. Temirtau Теміртаұ 213 026 213 551 181 800 171 020 Karagandy oblast
14. Kyzylorda Қызылорда 156 128 150 425 157 364 167 658 Kyzylorda oblast
15. Aktau Ақтау 110 575 160 744 157 400 166 478 Mangystau oblast
16. Atyrau Атырау 130 916 147 234 142 497 146 862 Atyrau oblast
17. Ekibastus Екібастұз 65 871 135 006 137 200 145 045 Pavlodar oblast
18. Koksjetau Көкшетау 103 162 135 424 123 389 124 277 Akmola oblast
19. Rudnyij Рудный 109 707 125 245 117 300 117 821 Kostanaj oblast
20. Taldykorgan Талдықорған 87 948 118 623 107 100 107 533 Almaty oblast
21. Dzjezkazgan Жезқазған 89 200 107 053 103 400 104 438 Karagandy oblast
22. Turkestan Түркістан 66 741 77 692 87 600 98 984 Sør-Kasakhstan oblast
23. Balkasj Балқаш 78 145 86 742 81 100 81 268 Karagandy oblast
24. Sarkan Сарқан - - 76 200 76 940 Almaty oblast
25. Satpajev Сәтбаев 48 700 59 343 62 900 67 555 Karagandy oblast
26. Kentau Кентау 62 991 63 784 58 100 57 185 Sør-Kasakhstan oblast
27. Bajkonur Байқоңыр - 74 700 60 200 56 494 Bajkonur
28. Zjanaözen Жаңаөзен 34 000 48 300 51 100 55 484 Mangystau oblast
29. Arkalyk Арқалық 47 500 62 400 55 700 53 489 Kostanaj oblast
30. Sjakhtnisk Шахтинск 50 382 65 600 54 800 52 123 Karagandy oblast
31. Ridder Риддер 68 135 68 730 56 269 51 975 Aust-Kasakhstan oblast
32. Sjutsjinsk Щучинск - 55 500 47 900 47 012 Nord-Kasakhstan oblast
33. Soran Сораң 54 878 63 900 48 500 46 257 Karagandy oblast
34. Stepnogorsk Степногорск 46 700 63 300 50 900 45 982 Akmola oblast
35. Aksu Ақсу 36 100 47 300 44 700 44 786 Pavlodar oblast
36. Zyrjanovsk Зыряновск 51 132 52 900 45 800 44 744 Aust-Kasakhstan oblast
37. Zjetikara Жетіқара - 32 700 38 300 43 952 Kostanaj oblast
38. Kapsjagaj Капчагай 25 200 37 900 39 600 42 571 Almaty oblast
39. Talgar Талғар - - 41 800 42 206 Almaty oblast
40. Kulsary Күлсары - - 39 700 41 303 Atyrau oblast