Det internasjonale pengefondet

Det internasjonale pengefondet (engelsk: International Monetary Fund, IMF) er ein organisasjon med 184 medlemsland. Organisasjonen arbeider for å fremje internasjonalt pengesamarbeid, ordna valutaforhold, stabil økonomisk vekst, høg sysselsetjing, samt å yte finansiell bistand til fattige land.

IMF sin logo

Pr. 31.12.2003 hadde fondet eit samla utlån på 107 milliardar amerikanske dollar.

IMF vart oppretta i 1945, for å få orden på verdsøkonomien etter den andre verdskrigen.

Dei siste åra har IMF vorte sterkt kritisert av anti-globaliseringsrørsla for å presse eit marknadsliberalistisk system på landa dei stør økonomisk. Kritikken har gått ut på at Pengefondet krev omstrukturering og privatisering av offentleg sektor.

BakgrunnsstoffEndra