Distributivitet eller den distributive lova er ein algebraisk relasjon som knyter saman addisjon og multiplikasjon:

Vi seier at multiplikasjon er distributiv med omsyn til addisjon. Meir generelt snakkar vi om den distributiv lova kvar gong vi har ein algebraisk relasjon som over, sjølv om operasjonane · og + kan vere andre operasjonar enn vanleg multiplikasjon og addisjon av tal, sjå ring.

Ein seier vidare at den binære operasjonen venstredistribuerer over ein binær operasjon dersom og høgredistribuerer over ein binær operasjon dersom for alle a, b og c. distribuerer over + dersom han er både venstre- og høgredistributiv. Ein algebraisk struktur er distributiv dersom han har ein binær operasjon som distribuerer over ein annan.

Kjelder

endre