Domstolane i Noreg

Domstolane i Noreg er den dømmande makta i Noreg. To av domstolane er tekne med i GrunnlovaRiksretten og Høgsterett. Dei andre domstolane er oppretta ved formell lov.

Domsstolstrukturen i Noreg endre

Dei vanlege domstolane

  • Høgsterett
  • Lagmannsrettane
  • Tingrettane. Fram til 1. januar 2003 vart tingretten kalla forhøyrsrett, skifterett, namsrett, skjønsrett eller vergemålsrett etter kva slags saker som var til førehaving. Men frå og med 2003 skal berre nemninga tingrett nyttast.

Militære domstolar i Noreg endre

I militære straffesaker inngår følgjande domstoler:

Særdomstolar i Noreg endre

Administrativt ansvar for domstolane endre

Domstoladministrasjonen har det administrative ansvaret for alle domstolane i landet.

Domstolliknande forvaltingsorgan endre

Organ som Trygderetten og Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er ikkje domstolar, men domstolliknande forvaltingsorgan.

Bakgrunnsstoff endre