Døme på font

Font er eit engelsk lånord som på svensk avser ei teiknsnittfil i ein dator, medan det på engelske òg kan tyda typesnitt. Ordet kom inn i svensk med datorar og fotosetning. I svenske trykkerikrinsar freista ein eit tak innføra ordet "teiknsats" i staden, men det lykkast ikkje. I svenske språket rår i dag forvirring ved tolkinga av hithörande termar, og ofte vert termane nytta felaktigt[kjelde [treng kjelde].

Ordet snitt er ein arv frå Gutenbergs tid, då mann karva ut forma til bokstavane i treblokk. Snittet vart gjort då så at mann fekk samlingar av upprättstående teikn (antikva), lutande teikn (kursiv), fet og så vidare. Stil er ein annan term, som gjev ei meir generell skildring av utsjånaden, t.d. skrivstil, trykkstil, handstil, frakturstil, runer etc. Den artistligaen utforminga av teikna, kalligrafi gjev familiar av likartade teikn, som inneheld variantar med ulike snitt. Stilane Helvetica med de närliggande Arial, Univers og fleire andre, er døme på groteskar.

Om mann utsmykkar teikna her og der med hårstreck, s.k. serifer får mann han klassiske stilen Times (som vart skapt av den britiske tida The Times), Garamond, Bodoni og fleste framføra. Samanlagt finst fleste hundre ulike stilar til å velja mellom.

På svensk tyder font ein uppsättning teikn i eit typesnitt som har same snittvariant, til dømes kursiv, og same storleik (grad), til dømes 8 punkt, medan ordet "typesnitt" avser alle snittvariantar og storleikar. I dag nyttar mann ofte ordet "teiknsnitt" i stilen for "typesnitt" (mellom anna hos operativsystemet Microsoft Windows), ettersom det nuförtiden oftast handlar om teikn (digitaliserte) ikkje bly(typar).

Teiknsamlingar som inneheld variantar av i grunnen same stil dannar ein fontfamilie. Døme på ein slik familie er Futura og Futura Book.

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra