ISO 8859-1, eller ISO/IEC 8859-1:1998 Information technology -- 8-bit single-byte coded graphic character sets -- Part 1: Latin alphabet No. 1 eller mindre formelt Latin-1 er del 1 av ISO/IEC 8859, ein standard for koding av teikn i latinske alfabet. ISO 8859-1 omfattar alle ASCII-teikn pluss dei fleste spesialteikn som er brukt i vesteuropeiske språk. Standarden er grunnlaget for to svært vanlege teiknsett: ISO-8859-1 (merk den ekstra bindestreken) og Windows-1252. Begge desse teiknsetta tilordnar eigne teikn i tillegg til ISO 8859-1.

ISO/IEC 8859-1
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x ikkje brukt
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; [[<]] = [[>]] ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { [[|]] } ~
8x ikkje brukt
9x
Ax NBSP ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ SHY ® ¯
Bx ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Dx Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
Fx ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Verdiene 00-1F, 7F, og 80-9F er ikkje definert i ISO 8859-1.

Sjå også

endre

Bakgrunnsstoff

endre