Ingeniørvitskap eller ingeniørfag er fagområde som gjer seg praktisk nytte av vitskaplege forsking og oppdagingar. Ingeniørvitskap gjer i stor grad bruk av matematikk og naturvitskap, men medan naturvitskapen tek sikte på å forstå naturen og naturfenomen, arbeider ein innan ingeniørvitskap med å kompa fram til ny teknologi som ikkje finst frå før og har på det viset mykje til felles med matematikk, der ein òg arbeider med å utvikla nye idear. Ingeniørvitskap skil seg likevel frå matematikk, ved å vera meir praktisk orientert. Det er ikkje alltid klårt kvar grensene går mellom matematikk, naturvitskap og ingeniørvitskap. Typiske døme på fagretningar er bygg og anlegg, elektrofag, telekommunikasjon, signalhandsaming, kybernetikk. kjemi, maskinteknikk, materialteknologi, nanoteknologi. Mange ingeniørgreiner, som til dømes romfart, er tverrfaglege disiplinar, der ingeniørar frå mange fagfelt arbeider saman. Dei som arbeider med ingeniørfag vert kalla ingeniørar.

Utvikling av overvåkingssatelittar, her med radar, er døme på ingeniørvitskap.

Sjå òg

endre