Interferens i bølgjemekanikk

interferens i bølgjemekanikk

Interferens er ei prosess der to eller fleire bølgjer med same frekvens og bølgjelengd overlagrar kvarandre og dannar ei ny bølgje med ein amplitude som på kvar stad til ei kvar tid er lik summen av amplituden til dei einskilde bølgjene på same stad og tid.

To-punktsinterferens i ein bølgjetank.

Bølgjene det er snakk om kan vere vassbølgjer, lydbølgjer eller elektromagnetiske bølgjer som lyd eller radiobølgjer. Når ein bølgjetopp og ein bølgjedal møtes på same stad vil bølgjene jamne kvarandre ut. Det kan medføre at to lyssignal kan gje mørke og at to lydsignal ikkje kan høyrast om dei treff øyret samstunds.

Kjelder

endre