Jordskifteretten er ein særdomstol som handsamar saker for «eigedomar som det er vanskeleg å nytte ut på tenleg måte etter tid og tilhøve» (Jordskifteloven § 1).

Jordskifteretten si hovudoppgåve er å halde jordskifte. Dette vil seie å fordele jord og rettar mellom grunneigarar og rettshavarar for å få gjennomført ei tenleg fordeling av areal og rettar på dei einskilde bruka innanfor jordskifteområdet.

Eigarar av ein eigedom, eller nokon som har ein varig bruksrett, kan krevje sak for jordskifteretten når eit problem med eigedomen eller bruksretten kan løysast etter reglane i jordskifteloven. Jordskifteretten skal ikkje handsame saker for eigedomar som ligg i tettbygde strok før kommunen har hatt høve til å uttale seg.

Domstolen omfattar 34 jordskifterettar og 5 jordskifteoverrettar. Ankeinstans for jordskifteretten er anten lagmannsretten eller jordskifteoverretten, alt etter kva avgjerda ein vil ha overprøvd dreiar seg om.

Jordskifteretten er samansett ein jordskiftedommar og to meddommarar. I svært kompliserte saker kan retten setjast med fire meddommarar. Det vanlege er at saker i jordskifteretten blir ført av partane utan bistand av advokat, men også advokat kan nyttast.

Jordskifteretten handsamar også tvistesaker om eigedomsgrenser eller bruksrettar (Jordskiftelova §§ 88, 89).

Jordskifterettane i Noreg endre

Hålogaland endre


Frostating endre


Gulating endre


Agder endre


  • Agder jordskifteoverrett - Skien

Eidsivating endreBakgrunnsstoff endre