Kosakk-registeret i Russland

Kosakk-registeret i Russland (russisk Государственный реестр казачьих обществ) er sidan 1995 tillate friviljuge organisasjonar med kosakktradisjonar som har teke på seg å utføre ymse tenester for allmugen, men likevel ikkje kan setje opp militære eller paramilitære forband.

Dei registrerte kosakkane sitt flagg.

Kosakk-registeretEndra

Gjennom ei føderal lov av 2005 vert ein kosakk definert som ein russisk innbyggar som er medlem i eit godkjent kosakksamfunn. Ein kosakk som reknar seg sjølv som kosakk, men som ikkje er registrert i Kosakk-registeret, har ikkje rett til å utføre tenester for allmugen med den statusen og rettane som dette fører med seg.

VerksemdEndra

Kosakk-samfunna si verksemd er i høve lova definerte slik:

  1. Organisera militærpatriotisk utdanning av komande vernepliktige som høyrer til i kosakk-samfunna, førebu dei for den ålmenne verneplikta og vidareutdanna dei til militærreserven.
  2. Delta i verksemder for å førebygga og eliminere verknaden frå ulukker og naturkatastrofar som del av sivilforsvaret, territorialforsvaret og miljøvernet.
  3. Medverka ved oppretthalding av ålmenn orden, tilsyn av miljø- og brandtryggleik, vern av statsgrensa og delta i kampen mot terrorismen.
  4. Utføre andre oppgåver etter avtale med sivile eller militære mynder på sentralt, regionalt og kommunalt nivå.

OrganisasjonEndra

Den høgste leiaren for kosakkane si verksemd er presidenten av Russland. Forvaltningsmynde er «Kosakkådet under presidenten i Den russiske føderasjonen».

Kosakk-samfunna er organiserte med desse elementa:

  • Lokale samfunn i byar, stanitser og landsbyar.
  • Kosakk-samfunn på kommunalt (rajon) nivå.
  • Kosakk-samfunn på kretsnivå.
  • 11 registrerte kosakk-samfunn på arménivå.

Kosakk-samfunn er oppbyggde etter prinsippet om demokratisk sentralisme.

Uniformer og utrustningEndra

Registrerte kosakker har visse særrettar, som å verte tildelte tenestegrader og å bera gradsmerke, utmerkjestegn, kosakkuniformer og nagajkar (pisk), sablar og dolkar og i visse sammanhengar skytevåpen.

Organisasjonsteikn
Kosakk-samfunn
Uniform
Hovudstad
Volga-kosakkarmé
Samara
Sibirisk-kosakkarmé
Omsk
Bajkal-kosakkarmé
Tsjita
Terek-kosakkarmé
Terek-kosakkar
Stavropol
Ussuri-kosakkarmé
Vladivostok
Don-kosakkarmé
Donkosakker
Novotsjerkassk
Jenisij-kosakkarmé
Krasnojarsk
Orenburg-kosakkarmé
Orenburg
Kuban-kosakkarmé
Krasnodar
Irkutsk-kosakkarmé
Irkutsk
Sentrale kosakkarmé
Moskva

Kosakkane sine tenestegraderEndra

               
Kasák Prikásni Mládsji urjádnik Urjádnik Stársji urjádnik Mládsji váchmistr Váchmistr Stársji váchmistr
               
               
Podchorúnsji Chorúnsji Sótnik Podjésaul Jesaúl Vojskovoj starsjiná Kazájitj polkóvnik Kazátjij general
               

ReferensarEndra