Ei kvarkstjerne er ei hypotetisk kompakt, eksotisk stjerne som består av et kvark-gluon-plasma. Slike stjerner er enno meir kompakte enn nøytronstjerner og kan rotere enda raskare. Det tyder at dei kan gje opphav til pulsarar med ein periode på under eitt millisekund. Per 2005 har ein ikkje nokre sikre observasjonar av kvarkstjerner, men to mogeleg kandidatar har vore rapportert.

Kjelder endre