Lissajousfigur

Lissajousfigurar oppstår ved samansetnad av to svingingar som står vinkelrett på kvarandre. Lissajousfigurar kan observerast på katodestråleoscilloskop, der dei blir brukt til å kontrollere frekvensane og faseskilnaden til svingingane.

Lissajousfigur på eit oscilloskop, som syner eit 3:1-forhold mellom frekvensane til høvesvis den vertikale og horisontale svinginga.

Figurane er kalla opp etter fysikaren Jules Antoine Lissajous (1822–80).

I matematikk er ei Lissajouskurve ein graf i eit system av parametriske likningar

KjelderEndra