Meterkonvensjonen

Meterkonvensjonen er ein konvensjon inngått i Paris 20.mai 1875 om å opprette eit internasjonalt byrå for mål og vekt, med standardiserte måleiningar som byggjer på desimalsystemet.

Medlemsland i Meterkonvensjonen: ██ Medlemsland██ Tilknytte
Faktor Namn Symbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka da
10−1 desi d
10−2 centi c
10−3 milli m
10−6 mikro µ
10−9 nano n
10−12 pico p
10−15 femto f
10−18 atto a
10−21 zepto z
10−24 yokto y

17 land underteikna konvensjonen, mellom dei Noreg. Noreg var 26. mai 1875 det første landet som ratifiserte traktaten, etter at lovforslag om overgang til metersystemet vart vedtatt 12. mai 1875. Sverige ratifiserte Meterkonvensjonen tre år seinare, Danmark i 1907.

Den første direktøren for Bureau international des Poids & Mesures var Ole Jacob Broch.

Metersystemet byggjer på meteren som grunneining for mål og vekt. Ein meter var opphavleg ein materialisering av 1/10 000 000 av avstanden frå ekvator til Nordpolen, ein kubikkdesiemeter var ein liter, medan vekta av ein kubikkcentimeter vatn ved 4° temperatur var eit gram.

SignaturstatarEndra

Oversikta viser når statane signerte meterkonvensjonen; ikkje når avtalen vart ratifisert i landet.

1875 (Opphavlege signaturstatar)Endra

1876 til 1900Endra

1901 til 1925Endra

1926 til 1950Endra

1951 til 1975Endra

1976 til 2000Endra

2001 -Endra

Kjelder:Endra