Moelvkonglomerat er ein bergart i form av eit morenekonglomerat eller tillitt frå sein prekambrium. Han er ein del av Hedmarkgruppa. Bergarten er kalla opp etter Moelv i Ringsaker, men er utbreidd over store delar av det søraustlege Noreg, og tilstøytande område i Sverige.

Kjelder

endre