Nomen nescio

For andra tydningar av "N.N.", sjå NN

N.N., av latin Nomen nescio, 'namnet kjenner eg ikkje', er ei forkorting som vert bruka i staden for eit ukjend namn, i nokre tilfelle i staden for eit namn ein ikkje vil offentleggjere.

Forkortinga N.N. kan også stå for notetur nomen, 'skriv namnet her'.