Permutasjon

I matematikk er ein permutasjon ei endring av rekkefølgja av elementa i ei liste. Eit døme på ein permutasjon finn ein i kortspel. Dei 52 korta i ein kortstokk ligg ordna etter kvarandre. Stokkar ein korta, blir rekkefølgja endra, og dette er då ein permutasjon av korta.

Dei seks mogelege permutasjonane, eller rekkefølgjene av tre ballar.

DefinisjonEndra

Dei to følgjande definisjonane av ein permutasjon er ekvivalente:

  • I kombinatorikk er ein permutasjon definert som ei ordning av elementa i ei mengd. Til dømes er (b,c,a) og (c,b,a) to ulike permutasjonar av mengda {a,b,c}.
  • I gruppeteori er ein permutasjon ei bijektiv avbilding mellom ei mengd og seg sjølv.

KjelderEndra