Statens reindriftsforvaltning

(Omdirigert frå Reindriftsforvaltinga)

Statens reindriftsforvaltning (SRF) var ein norsk statleg etat som hadde ansvar for spørsmål om reindrift, arealforvalting, ressursovervaking, vedlikehald av grensegjerde og drift av Statens Fjellstuer i Finnmark.

Statens reindriftsforvaltning
SRF
TypeForvaltingsorgan
VirkefeltNoreg
Opphøyrt1. juli 2014
ReindriftssjefOla Chr. Rygh[1]
HovudkontorAlta
Lokale ledd6 lokalkontor[2]
EigarLandbruks- og matdepartementet
Tilsette55 (2013)[3]
Nettsidewww.reindrift.no

Reindriftsforvaltinga var sekretariat og saksutredar for Reindriftsstyret. Etaten var underlagt Landbruks- og matdepartementet. Opphavleg blei han skipa som «Lappevesenet».[4]

1. juli 2014 blei Statens reindriftsforvaltning slått saman med Statens landbruksforvaltning til Landbruksdirektoratet.[5]

Reindriftsforvaltinga i Noreg var underlagt landbruksdepartementet. Reindriftsstyret var fagleg rådgjevar for den sentrale reindriftsadministrasjonen, reinforskinga og rettleiingstenesta i reindrifta. Reindriftsstyret hadde medlemmer oppnemnde av Kongen og av Sametinget.

I Noreg skal det vere om omkring 200.000 tamrein. Samisk tamreindrift vert drive i dei samiske områda i Noreg. Frå 1.1.2014 forvalta Landbruksdepartementet reindrifta i Noreg gjennom fylkesmannen.[6]

Reinbeitedistrikt og driftseiningar

endre

Landet er delt i fem reinbeiteopmråde:

Kvart reinbeiteområde er delt inn i reinbeitedistrikt. Ordninga med inndeling i distrikt vart etablert på slutten av 1800-talet. Ved utgangen av driftsåret 2005/06 var det totalt 82 reinbeitedistrikt i Noreg, fordelt på 72 sommar- og heilårsbeitedistrikt og 10 distrikt for vår-/haust- og vinterbeite for norsk reindrift eller som område for svensk reindrift.

Kvart reinbeitedistrikt er delt inn i fleire driftseiningar. Driftseiningane har løyve til å beite med eit visst antal rein innanfor distriktet sitt beiteland.

Driftseiningane som omgrep har ikkje rot i tradisjonell samisk reindrift. Her har siidaene vore den tradisjonelle eininga. Innanfor kvart distrikt driv samane reindrift i ein eller fleire siidaer eller driftsgrupper. Siidastrukturen kan variere noko mellom åra. Dei siste åra har det totalt vore rundt 110 sommersiidaer og rundt 150 vintersiidaer i Noreg.

Siidaene omfattar éin eller fleire driftseiningar. Innanfor kvar driftseining er det som oftast fleire reineigarar med kvart sitt reinmerke. Det var totalt 578 driftseiningar og 2 850 reineigarar i den norske reindriftsnæringa per 31. mars 2005. Finnmark har med 417 driftsenheter og vel 2.100 reineigarar hovudtyngda av reindrifta i Noreg.

Samisk reindrift, reindrift med grunneigarrett og villrein

endre

Samane kan drive reindrift på om lag 40 % av landarealet i Noreg, på eit område frå Finnmark i nord til Engerdal i Hedmark i sør. Det er òg samisk reindrift i Trollheimen. I fjellområda i Sør-Noreg, sør for dei samiske områda, er det tamreinlag som driv reindrift basert på leigeavtalar.

Kjelder

endre
  • Ot.prp. nr. 25 (2006-2007) Om lov om reindrift

Bakgrunnsstoff

endre