Stilark [frå eng. Cascading Style Sheets (CSS), seriekopla stilark] er ein teknikk som vert brukt på internettsider for å definera utsjånaden på presentasjonen av informasjon lagra i HTML eller XML. Medan HTML-dokument lagrar og strukturerer informasjonen, kan spesifiseringa av oppsett (plassering m.v.) av og utsjånad (skriftstorleik, osb.) på innhaldet flyttast til ei eller fleire eigne filer, sokalla stilark eller CSS-filer.

I CSS-fila definerer ein attributtar som tekstfarge, bakgrunnsfarge, skriftstorleik, skrifttype og plassering av tekst, bilete, animasjonar osb. Rett bruk av stilark gjer at websider vert langt enklare å skriva og, ikkje minst, å endra. Viss web-programmeraren har skild CSS og HTML i forskjellige filer, kan ein nemleg enkelt endra utsjånaden på alle dei tilhøyrande dokumenta seinare med ei einskild endring berre i CSS-fila.

Når innhald (HTML) og stil/formatering (CSS) er separerte, er det enkelt å endra på formgjevinga av ein stor nettstad med tusenvis av sider ved berre å redigera stilarka. Sjølve HTML-dokumentet vert dessutan mindre, meir oversiktleg, og lesbart m.a. for mobiltelefonar. Skiljet mellom CSS og «rein» HTML har etter kvart fått eit godt fotfeste hjå profesjonelle formgjevarar. Bruk av stilark vert av dei aller fleste rekna for god skikk i programmering av websider.

W3C sine CSS-tilrådingar endre

W3C-referanse endre

Sjå også endre

CSS-bøker endre

CSS-diskusjonar endre

Bakgrunnsstoff endre

Opplæring endre

Demonstrasjonar endre

Ressursar endre

Validering endre

Formatering endre

Referanse endre