Tenkjar

Tenkjar er ei nemning på eit menneske som driv med tenking. Omgrepet tenkjar femner både filosof og intellektuell, sjå desse artiklane.