Termodynamisk prosess

Ein termodynamisk prosess er ein tilstandsendring i eit termodynamisk system, frå ein initial stabil tilstand til ein endeleg stabil tilstand. Termodynamiske prosessar skil seg frå kvarandre ved kva parametrar, som til dømes temperatur, trykk, volum, som vert halde konstant. Ein finn det nyttig å gruppera desse parametrane i par, der parameteren som vert helt konstant er ein av parametrane i eit konjugert par. Dei vanlegaste termodynamiske prosessane er:

Ein serie termodynamiske prosessar i eit system som fører tilbake til den opphavlege tilstanden til systemet, vert kalla ein termodynamisk syklus.

Sjå òg endre