Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt (TØI) - Stiftinga Norsk senter for samferdselsforskning - er eit forskingsinstitutt lokalisert i CIENS i Oslo. Instituttet har som føremål å bringa fram og formidla forskingsbasert kunnskap om transport og samfunn til offentlege og private etatar, organisasjonar og verksemder.

Kring 70 forskarar (m.a. ingeniørar, sosiologar, økonomar, statsvitarar, geografar og psykologar) gjennomfører forskings- og utgreiiningsoppdrag innanfor område som trafikktryggleik, kollektivtransport, miljø, reisevanar, reiseliv, planlegging, avgjerdsprosessar, transportøkonomi og transportar i næringslivet.

Transportøkonomisk institutt vart oppretta i 1958, først som eit utval, og frå 1964 som eige institutt tilknytt NTNF (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd, no integrert i Norges forskningsråd). Instituttet vart ei fristilt privat stifting i 1986.

Instituttet gjev ut fagtidsskriftet Samferdsel.

BakgrunnsstoffEndra