Trappeheis er ein enkel heis lagd som ein stol eller ein plattform for rullestol som kan køyre på skjener langsetter veggen i trappa i eller opp til ein bygning for å gje rørslehemma tilgang til etasjar som dei elles ikkje ville ha kunne kome seg opp eller ned til. Ofte er heisen slik laga at plattforma kan vippast innåt veggen når heisen ikkje er i bruk, og såleis ikkje er til hinder for anna trafikk i trappa.

Trappeheis
Trappeheis. Plattforma for rullestol er slege opp.