Vegårsheimålet er talemålet i Vegårshei kommune. Det kan likne både på målet som snakkast i Øvre Gjerstad og i Åmli, men au den som snakkast på Holt og på Søndeled.

Kjenneteikn ved Vegårsheimålet Endra

I talemålssamanheng kan ein dele Vegårshei i tre delar. Heilt aust i bygda, har dei berre tjukk l, men ikkje skarre-r, sånn som i i Øvrebygda i Gjerstad kommune. Midt i bygda til dømes på Myra, skarrar dei og har tjukk l, som den einaste plassen i Noreg, og i Vestbygda berre skarrar dei utan tjukk l, sånn som i Holt og i Åmli. Vegårsheiingane seier ikkje kort y, men i staden noko som liknar meir på ein ø. Det blir sødd i staden for sydd og bøgd i staden for bygd.

Om det gamle Vegårsheimålet Endra

Det gamle målet kan minne ein som ikkje er frå Vegårshei eller Gjerstad om dialektane som snakkast i Vest-Telemark og Setesdal. Det er ikkje med uttalen, men med orda. Før i gamal tid snakka folk på Vegårshei meir likt som i Telemark, men har i dei seinare år vore meir likt Agder.

Personlege ord Endra

 • Dei seier e, me, dikkon, han, ho/hinner, dei.
 • Dei seier du, dikkon, hanses, hoses/hinners, deises,

Vegårsheiordlista Endra

Hus og heim

 • Innhus - bustad. Innhusa heime
 • Stølpehus - same som stabbur, men at huset står på stolpar
 • Stølpe - stolpe
 • Bestestaua - stua som berre brukast til best
 • Midvælset - stue som ofte ligg mellom bestestaua og eit kammers
 • Loft - soverom oppe. Kjøkkenloft, staueloft, kammersloft
 • Øverloft - øvste lofte i innhuset
 • Nedstaua og Oppstaua - to gardar som er delt og ligg opp etter kvarandre
 • Dønna - Døra
 • Vønnøye eller Vinnøye - vindauge
 • Svåla - gangen
 • Plassen - husmannsplass
 • Tone (eit eldre ord), tona (eit yngre ord) - Tunet
 • Timre - lafta hus
 • Høybu - bua som stod på heiane under heislåtten
 • Bilhus - hus kor bilane stod, garasje
 • Vaskehus - hus ved eit vatn, der kor dei vaska klede eller tørka korn

Arbeid og handarbeid

 • Støllejente - fjøsjente
 • Sté se - feste seg i teneste
 • Gånj - garn
 • Bonning - strikketøy
 • Binne - strikke
 • Speter - strikkepinnar
 • Spetegong - 5 speter i eit
 • Å lête - å farge
 • På lêt - korleis farge
 • Heislåtten - slåtten på heiane
 • Heimeslåtten - slåtten heime
 • Mole kønn - male korn

Små ord, uttrykk og setningar

 • Glegg - Nøye
 • Porv - vrang, vrien
 • Annvint - travelt
 • Radi - lettvint
 • Ravint - rask
 • Ogoskli - forsterka uttrykk (positivt)
 • Ense - røre, ta på.
 • Ein hente gong - ein sjeldan gong.
 • Såmt - ukart, dimt.

Dyr og insekt

 • Avåt - innpåslitne inseekt, som mygg, hestebrems og fluar.
 • Bøyk - Hestebrems/hesteklegg.
 • Bøyketida - tida på sumaren då det er mest klegg og fluar.

Bakgrunnsstoff Endra

 • Det e ogsokli - Blad frå Vegårshei mållag.
 • Magnhild Selås.