Verdipapir er dokument som representerer eit økonomisk verd. Aksjar, obligasjonar og derivat er døme på verdipapir.

Kjelder endre