Volumprosent viser til mengda av verkestoff per hundre volumdelar av ei blanding, til dømes kor mange milliliter reint verkestoff ein finn i 100 ml. Det blir særleg brukt om etanolinnhaldet i alkoholdrikkar, og er i Noreg eit standardmål for dette. Til dømes har desinfeksjonssprit ein volumprosent på 70, altså er det 70 ml etanol per 100 ml løysing.

Masseprosent blir rekna som prosent i høve til massen av eit stoff.

Kjelder endre