Wikipedia:Utvald svensk artikkel/Veke 43, 2012

Taxonomi över problematiken kring fri vilja

Fri vilja är ett centralt begrepp inom filosofi och religion. Med människans fria vilja menas att hennes blotta förnuft i viss utsträckning styr hennes handlingar – oberoende av naturliga och övernaturliga faktorer. Ibland definieras den som möjligheten att den handlande agenten "skulle ha kunnat handla annorlunda". Den fria viljan ses av många livsåskådningar som ett undantag från en annars deterministisk värld och är dessutom nödvändig för flera av dem, bland annat existentialismen. Den står i skarp motsättning till fatalismen.

Med det mekanistiska tänkandets inträde i vetenskapen ifrågasattes ofta den vardagliga uppfattningen om människors fria vilja, även om detta givetvis även gjorts tidigare, om än i mindre utsträckning och på andra grunder. Inom filosofin skiljer man dels mellan determinism och indeterminism, det vill säga om naturen är helt orsaksbunden eller inte, och mellan kompatibilism och inkompatibilism, det vill säga huruvida fri vilja är förenligt med en helt deterministisk värld eller inte. Det finns ingen allmänt accepterad definition av "fri vilja", vilket är en av anledningarna till att oenigheten är så pass utbredd. Läs mer …