Abstinens

Abstinens kjem frå latin og tyder fråhald, til dømes frå alkohol, narkotika eller sex. At ein er abstinent vil seia at ein er fråhaldande.

Den vanlege tydinga av ordet i daglegtalen er når ein person har misbrukt eit rusmiddel så lenge at kroppen har vorte sterkt påverka av det, og deretter sluttar å ta inn stoffet. Då kjem ein kroppen med ein reaksjon på at han «manglar» dette stoffet. Desse symptoma kallar ein gjerne abstinensar. Fyllesjuke er den vanlegaste forma av slike abstinensar. Etter lang tids rusmisbruk vert abstinensane sterkare.

Sjå ògEndra