Utvald artikkel

Soldatar frå TMBN/SFOR i Bosnia i 1998.

Telemark bataljon (TMBN) er ein av tre manøverbataljonar i Brigade Nord. Bataljonen er stort sett organisert og oppbygd på same måte som Panserbataljonen. Bataljonen vart oppretta i 1993, og er dimed den yngste avdelinga i Brigaden. TMBN utgjer kjerna i Hærens Hurtige Reaksjonsstyrke, som er Brigade Nord sin spydspiss med NATO-beredskap. Til skilnad frå dei andre bataljonane i Hæren, som består i hovudsak av vernepliktig personell, er Telemark bataljon ei heilprofesjonell avdeling.

Telemark bataljon har delteke i mange ulike internasjonale militære operasjonar i forhold til andre bataljonar i Brigade Nord. Avdelinga sitt første internasjonale oppdrag var i 1997: Bataljonen stilte med eitt kompani til Stabilization Force (SFOR) i Sarajevo i Bosnia-Hercegovina. Første oppdrag som eit samla bataljonsforband var til Kosovo Force (KFOR) i Priština i Kosovo, frå oktober 1999. Frå 2003 stilte TMBN ei rekke bidrag til International Security Assistance Force in Afghanistan (ISAF); først med eit kompani i Kabul til 2006. Frå 2006 har avdelinga bidrege til den ein internasjonal hurtig reaksjonsstyrke i Mazar-e-Sharif og Provinsional Reconstruction Team (PRT) i Meymaneh, begge nord i landet. Les meir …

Førre tre vekene:

Bohemian RhapsodyKvalarDaudehavetUtvald skandinavisk artikkel

Taxonomi över problematiken kring fri vilja

Fri vilja är ett centralt begrepp inom filosofi och religion. Med fri vilja menas att blott förnuft i viss utsträckning styr handlingar – oberoende av naturliga och övernaturliga faktorer. Ibland definieras det som möjligheten att den handlande agenten "skulle ha kunnat handla annorlunda". Den fria viljan ses av flera livsåskådningar som ett undantag från en annars deterministisk värld och är dessutom nödvändig för flera av dem, bland annat existentialismen. Den står i skarp motsättning till fatalismen.

Med det mekanistiska tänkandets inträde i vetenskapen ifrågasattes den vardagliga uppfattningen om människors fria vilja, även om detta även hade gjorts tidigare, om än i mindre utsträckning och på andra grunder. Inom filosofin skiljs determinism och indeterminism], det vill säga huruvida naturen är helt orsaksbunden eller inte, och mellan kompatibilism och inkompatibilism, det vill säga huruvida fri vilja är förenligt med en helt deterministisk värld eller inte. Det finns ingen allmänt accepterad definition av "fri vilja", vilket är en av anledningarna till en utbredd oenighet. Läs mer …


Dagen i dag


Visste du at …

  • ... berre 13 % av innbyggjarane i Qatar er nasjonale qatararar, medan resten er utanlandske arbeidarar?
  • ... eit rekordkraftig høgtrykk over Skandinavia i oktober 2016 er knytt til uvanleg låge verdiar av den arktiske oscillasjonen?
  • ... ei gruppe forskarar konkluderte med at «We Are the Champions» av Queen er den mest fengande songen i popmusikkhistoria?
  • ... librasjon er små svingingar i rørsla til månen, som gjer at ein kan sjå meir enn halvparten av måneoverflata frå jorda?
  • ... veka då David Bowie døydde i januar 2016, gjekk heile 19 av albuma og 13 av singlane hans inn på den britiske album- og singellista?

Faktaa ovanfor er tekne frå nokre av dei nyaste artiklane våre – arkiv


Les på eit anna språk