Ein buse er eit underjordisk vette som etter norsk folketru held til i haugar, steinar eller liknande naturformasjonar. Busar er gjerne rekna som farlege vesen ein lyt prøve å halde seg på godfot med.

Busar eller busemenn blei ofte bruka av vaksne til å skremme born. Tydinga av ordet har seinare blitt utvida til å visa til eit overdrive skremmebilde brukt om til dømes ein politisk motstandar.

Omgrepet svarar til det engelske bogey. På begge språk kan òg ordet ha tydinga snottklump.

BusarEndra