Det felles europeiske rammeverket for språk

Det felles europeiske rammeverket for språk er ei retningsline og nivåskala utarbeidd av Europarådet for å vurdere kunnskaps- og dugleiksnivået til språkstudentar i Europa etter ein felles standard, mellom anna til hjelp i arbeidet med å utvikle høvelege læremiddel tilpassa dei ulike nivåa. I aukande grad er dette rammeverket òg teke i bruk i land utanfor Europa.

Rammeverket gjer greie for dei ulike nivåa for både lese-, lytte-, snakke- og skriveferdigheitane. Skalaen er inndelt i tre hovudnivå, kvar av dei med to undernivå, til saman seks ulike nivå:

 • A – språkbrukar på grunnleggjande nivå
 • A1 – begynnarnivå
 • A2 – elementært nivå
 • B – sjølvstendig brukar
 • B1 – mellomnivå
 • B2 – høgare mellomnivå
 • C – kompetent språkbrukar
 • C1 – avansert nivå
 • C2 – språkleg dugleik nesten på nivå med ein morsmålsbrukar
  Spire Denne språkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.