Ein dosent er ei lærarstilling som fanst ved universiteta og dei vitskaplege høgskulane i Noreg fram til 1985. Skilnadane mellom ein dosent og ein professor var vanlegvis i at ein professor måtte dokumentere større breidd og meir omfattande vitskapleg produksjon enn dosenten. Frå 1985 fekk alle dosentar i Noreg tittelen professor.

I dag blir dosenttittelen i Noreg berre brukt ved somme universitet med lærarutdanning og dei statlege høgskulane, særleg dei tidlegare distriktshøgskulane (høgskuledosent). Danmark hadde same ordning som Noreg hadde før 1985. I Sverige vert vert tilsvarande stilling dels kalla dosent, og dels biträdande professor, medan stillinga i USA vert kalla associate professor.

Kjelder

endre