Frelse (av norrønt frelsi, frjalsi, frå frels som tyder 'fri-hals') er eit sentralt omgrep i fleire religionar. Det inneber ei førestilling om at menneske kan overvinna eller frigjerast frå det ufullkomne. Ulike tradisjonar hevdar ein kan oppnå frelse på ulike måte, anten ved guddommeleg hjelp, som i islam, kristendommen og delar av hinduismen eller ved si eiga kraft, som i fleire dharmiske (indiske) religionar, som buddhismen og andre delar av hinduismen.

I kristendommen står Jesu soning på krossen sentralt i frelsessynet.

Kva ein treng frelse frå kan definerast ulikt blant dei ulike tradisjonane. Innan kristendommens og til ein viss grad også jødedommen og islam søker ein frelse frå synd og følgjene av synd. Indiske religionar søker gjerne frelse frå samsara, den endelause livssyklusen.

Sjå òg endre

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre