Hide eller hide of land er ei gammal engelsk måleining for areal. Eininga syner til så mykje land som ein trengte for å fø ein familie med tenarskap, vanlegvis mellom 70 og 120 acres. I nyere tid er han sett lik 100 acres eller 405 dekar.

KjelderEndra

  • Hide. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Henta 10. november 2013 frå http://snl.no/hide.