Eit histogram er ei grafisk framstilling av data der det er fornuftig å samle svara i ulike grupper. Eit histogram skil seg frå eit søylediagram ved at det er arealet, og ikkje høgda av søyla som seier noko om mengda.

Histogram med 100 normalfordelte tall.

Kjelder endre