Infinitesimalrekning

Infinitesimalrekning er eit fellesnamn på differensial- og integralrekning.

Ordet infinitesimal har i fleire hundre år vorte nytta i denne delen av matematikken i ein vag og biletleg tyding i samband med uttrykket «uendeleg små storleikar». Først omkring 1960 lukkast det matematikaren Abraham Robinson å gje dette omgrepet ei klår matematisk presisering og utvikle ein ny matematisk disiplin på grunnlag av dette, kalla ikkje-standard analyse.

KjelderEndra