Integrasjon

Wikimedia-fleirtydingsside

Integrasjon er ei samanslutning av einingar til ei større eining, eller til eit nært samarbeid. Omgrepet vert nytta innan fleire område:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.