Jordsmonn

Jordsmonn er den delen av lausavleiringane i jordskorpa som er påverka av klima, vegetasjon, dyreliv og mikrobielle omsetningar, slik at ho skil seg frå undergrunnsjorda. Jordsmonnet omfattar meir enn matjordlaget eller det laget som årleg blir handama på dyrka mark (ploglaget, plogmålet). Det er i jordsmonnet ein finn planterøter.

KjelderEndra