Konfidensintervall

Konfidensintervall er eit statistisk omgrep nytta ved estimering av ukjende storleikar på bakgrunn av innsamla datamateriale. Det vert nytta i statistisk analyse av data som inneheld utryggleik og variasjon. Eit konfidensintervall gjev ei nedre og ei øvre grense for storleiken som vert estimert, og lengda av intervallet indikerer kor godt estimatet er. Eit langt intervall vil til dømes signalisere større utryggleik enn eit kort). Generelt kan dei innsamla dataa reknast som realiserte verdiar av stokastiske variablar. Vi avgjer eit intervall som med ein viss grav av tryggleik inneheld den ukjende storleiken. Dersom a og b vert avgjort slik at sannsynet for at det stokastiske intervallet (a,b) dekkjer den ukjende storleiken til dømes er 0,95, vert intervallet (a,b) sag å vere eit 95% konfidensintervall for storleiken, og sannsynet 0,95 vert kalla konfidenskoeffisienten.

Tenk at ein skal undersøke lækjeeffekten av ein ny medisinsk behandling for ein viss krefttype, og ønskjer å berekne den ukjende delen ϑ som blir lækja ved denne behandlinga. La oss sei at 56 pasientar av 80 tilfeldig valde vart lækja. Eit estimat for ϑ er då den observerte delen, nemleg 56/80 = 0,7. Ved hjelp av statistiske metodar kan det reknast ut at eit 95% konfidensintervall blir intervallet frå 0,6 til 0,8. Dette tyder då utryggleiken på estimatet 0,7 for ϑ.

Kjelder

endre