Kran kan har fleire tydingar:

  • Heisekran til å løfte eller heise opp ting
  • Vasskran, som er ein ventil på eit vassrøyr
  • Ymse typar ventilar på røyr for gass eller væske, som til dømes gasskran, oljekran.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.