Kringkastingsringen

Kringkastingsringen er ein ubunden medlemsorganisasjon som arbeider for at nynorsk, norske dialektar og samisk skal få eit rettkome rom i allmennkringkastinga og i media elles.

I over 50 år har Kringkastingsringen vore pådrivar for at medieverksemdene skal føre ein språkpolitikk som speglar språkmangfaldet i Noreg og for at styresmaktene skal leggje forholda til rette for at vi skal få eit godt og mangfaldig språk i media.

Kringkastingsringen deler kvart år ut Kringkastingsprisen.

Inger Johanne Ruset er leiar.

Bakgrunnsstoff endre

Kringkastingsringen