Krystalloptikk er læra om dei optiske eigenskapane til krystall eller anisoptropiske media. Det vil sei at lyset oppfører seg forskjellig etter kva retning lyset forplantar seg i. Brytingsindeksen er avhengig av både samansetninga og krystallstrukturen og kan reknast ut ved hjelp av Gladstone–Dale-forholdet. Krystallar er ofte naturleg anisotropiske og i somme media (som flytande krystallar) er det mogeleg å indusere anisotropi ved å påføre eit ytre elektrisk felt.

Kjelder

endre