Like-til-like

Like-til-like eller peer-to-peer (P2P) er ein type nettverksarkitektur der kvar endemaskin har den same abstrakte rolla. Han skil seg til dømes frå klient-tenar-modellen der ei klient-endemaskin og ei tenar-endemaskin har kvar si rolle.

Døme på eit like-til-like-nettverk

BitTorrent er eit døme på ein like-til-like-protokoll.

KjelderEndra