Matematisk induksjon

Matematisk induksjon er ein metode nytta for matematiske bevis, vanlegvis for å vise at eit visst uttrykk gjeld for alle naturlege tal. Dette er gjort med å vise at det første uttrykket i ei uendeleg rekkje av uttrykk er sann, og så vise at eit vilkårleg uttrykk i den uendelege rekkja er sann, og til slutt det neste uttrykket i rekkja.

Denne metoden kan utvidast til å bevise uttrykk som gjeld meir generelle velfunderte strukturar, slik som for tre i mengdelære. Denne generaliseringa vert kalla strukturell induksjon og vert nytta i matematisk logikk og datavitskap.

DømeEndra

Her skal vi vise at summen for alle naturlege tal kan skildrast som:

 , der n er eit naturleg tal.

Første skritt er å vise at uttrykket gjeld for 1.

 n=1. Dermed har vi vist at uttrykket gjeld for n=1.

Neste skritt er å vise at om uttrykket gjeld for n=k, medfører det at uttrykket òg gjeld for  .

  • Antar:  

Legg til k + 1 på begge sider og får:

 

Reknar ut høgresida:

 

Dermed har vi:

 

og beviset er ferdig. Vi har no vist at uttrykket gjeld for n=1, og at om uttrykket gjeld for k, medfører det at uttrykket òg gjeld for k+1. Induksjonsprinsippet seier dermed at uttrykket gjeld for alle naturlege tal  .