Mekanisk likevekt

Likevekt er ein lekam eller tilstanden til system når det er i ro og det ikkje føregår nokre endringar innanfor systemet. Likevekt er i mekanikken kjenneteiknet ved at summen av alle krefter som verkar på lekamen eller systemet er null. Ein skil mellom stabil, labil og indifferent likevekt der understøttingspunktet ligg høvesvis rett over, rett under, eller i tyngdepunktet til lekamen.

Ein figur som syner kreftene som verkar på ein lekam som ligg i ro på ei flate. Merk at krafta som bordet pressare lekamen oppover med (N-vektoren) er lik den nedoverretta krafta til vekta av lekamen (synt her som mg, sidan vekta er lik massen til lekamen gonger tyngdeakselerasjonen på jorda): fordi desse kreftene er like, er lekamen i likevekt (summen av alle kreftene er lik null).

KjelderEndra

likevekt. (28.02.2013) I Store norske leksikon. Henta frå: http://snl.no/likevekt