Nekton (frå gresk νηκτόν) refers to the actively swimming aquatic organismar i ein vassmasse. Omgrepet blei føreslått av den tyske biologen Ernst Haeckel for å skilja mellom aktive symjande vassorganismar og passive organismar som blei frakta med straumen, eller plankton. Som ei rettesnor har nektoniske organismar høgare reynoldstal (over 1000) medan planktoniske organismar har låge (under 10). Nokre organismar kan byrja livet som plankton og gå over til nekton seinare i livet, noko som gjer det vanskeleg å laga absolutte skilje mellom plankton og nekton når det gjeld visse artar. Derfor vel nokre biologar å ikkje bruka omgrepet.

Nekton (organismane som sym mot vasstraumane) kan samanliknast med plankton (organismene som driv med vasstraumane), neuston (organismar som lever på havoverflata) og benthos (organismar som lever på havbotnen).

Havknekton består av dyr som stort sett kjem frå tre kladar:

Eit typisk døme på organismar som det er identifisert som planktonisk i fyrste livsfase og nektonisk etter at dei veks og auka i kroppstorleik er medusa til manetene.

Kjelder endre