Ein open standard er ein standard som er fritt tilgjengeleg og som fritt kan brukast av alle. Opne standardar vert til gjennom breitt samarbeid, der mange ulike personar og/eller organisasjonar har påverknad. Opne standardar for filer eller elektroniske dokument vert òg kalla opne format.

Døme på opne standardar endre

Sjå òg endre