Proaudio

Proaudio står for profesjonel audio og syner til audioutstyr som vert nytta i profesjonel samanheng. Typiske døme er utsstyr nytta av kringkastarar, til feltopptak, i lydstydio, osb.

Døme på profesjonellt audioutstyr.

Profesjonelt audioutstyr skil seg frå forbrukarutstyr som Hi-Fi-utstyr og High-End-utstyr på fleire punkt. Til dømes nyttar profesjonelt utsyr balansert overføring, medan forbrukarutstyr ofte nyttar ubalansert overføring. Dei som nyttar profesjonellt utstyr har som oftast teknisk utdanning og difor betre foresetnadar for å vudera eigenskapar og kvalitet enn dei som kjøper forbrukarutstyr. Produsentane av profesjonelt utstyr legg difor stor vekt på teknisk funksjonalitet og brukar ikkje så mykje pengar på unyttig pynt som det ein ofte finn på forbrukarutstyr.

Men det er òg store likheiter mellom profesjonelt og forbrukarutstyr. Dette gjeld spesielt digitalt utstyr, der den underliggande teknologien i stor grad er den same. Nokre produsentar utnyttar dette, på det viset at dei leverer både ein proversjon og ein forbrukarversjon av somme produkt. Dette fører til større produktsjonsseriar og difor reduserte kostnadar.

Sjå ògEndra