Rettleiing

Rettleiing (vegledning) er ein pedagogisk prosess kor ein rettleiar hjelper ein samtalepartnar til sjølv å finne svar på problem eller utfordringar han møter i arbeidskvardagen eller ved løysing av ei oppgåve.

Dei viktigaste hjelpemidla til ein rettleiar er å lytte og å stille opne spørsmål.

Målet for ei arbeidsvrettleiing er å hjelpe folk til større sjølvinnsikt, til å kunne optimalisere evnene sine og til å lære av eigne erfaringar slik at dei betre kan løyse nye oppgåver som liknar på oppgåver dei har løyst – eller ikkje greidd å løyse – tidlegare.

Rettleiingsteknikkar blir mykje brukte i arbeidlivet; til dømes i form av kollegarettleiing, choaching, individuell rettleiing eller grupperettleiing.

På nettet:Endra