Rolle

Wikimedia-fleirtydingsside

Rolle kan visa til:

Stader
Åtferdsmønster, levemåte og liknande
  • Sosial rolle, eit åtferdsmønster som er typisk for ein person eller som er forventa i ein særskilt situasjon, av ei gruppe eller eit samfunn, til dømes kjønnsrolle
  • Rollefigur i teater, film, bøker og anna, til dømes i rollespel
  • Replikkane i ei teaterframsyning eller film

Ordet rolle er i denne tydinga henta frå tysk og fransk og heng saman med ordet for «rull», det vil seie den papirrullen der replikkane til skodespelarane var skrivne.

Anna
  • Å utføre ein roll, ein flymanøver der piloten rullar flyet om sin eigen akse

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.